Disclaimer

Dutchinteractiveawards.nl is een website van Emerce BV

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van dutchinteractiveawards.nl, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op dutchinteractiveawards.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van dutchinteractiveawards.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om dutchinteractiveawards.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van dutchinteractiveawards.nl verkregen is. Dutchinteractiveawards.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via dutchinteractiveawards.nl verkregen informatie. De informatie op dutchinteractiveawards.nl wordt continue aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Cases aanmelden voor de Dutch Interactive Awards

Tot en met 3 maart 2017 Lees Verder